ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਉ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ

>> Tuesday, August 24, 2010

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕ ਗਉ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾ  । ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਹੈਲਥ ਕਲਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਨੋਜਵਾਨ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ । ਮੈ ਗਉ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪੁਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋ ਗਉ ਹਤੀਆ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈ ਗਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਗਾਂ ।

ਪਿਆਰੇ ਗਉ ਭਗਤੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋ ਗਉ ਹਤੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲਦੇ ਟਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਰੁਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ੍ਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਉ

ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 
9814252878


| More

0 comments:

Post a Comment